15 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi (2) toimintavuodeksi valitut 2-4 jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen, toisen henkilön, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 4. Päättää mitä urheilulajeja seura kulloinkin harrastaa
 5. Päättää jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 6. Päättää seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 7. Vastata seuran taloudesta
 8. Pitää jäsenluetteloa
 9. Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus
 10. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 11. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 12. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 13. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 14. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 15. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 16. Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta